POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente Política de Privacidade ten por obxecto informarche sobre o tratamento dos teus
datos e os dereitos que che asisten, de acordo coa normativa aplicable en materia de
Protección de Datos de Carácter Persoal e, especialmente, conforme ao Regulamento Xeneral
de Protección de Datos (RXPD).


Responsable do tratamento
A entidade responsable do tratamento é Trocadela Diversidad y Mediación, S.L. (en diante
“Trocadela”), con domicilio social en rúa Pizarro nº 26-3 5º A (36204) Vigo, correo electrónico
gestion@trocadela.com, provista de C.I.F. B27798941 e inscrita no Rexistro Mercantil de
Pontevedra ao Tomo 3943, Folio 50, Folla PO-56357.


Podes contactar con nós a través do correo electrónico: gestion@trocadela.com.


Finalidade do tratamento
En Trocadela tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas coas seguintes
finalidades:


– Xestión da relación profesional coas persoas que requiran os nosos servizos.
– Xestión da facturación e cobro pola prestación dos nosos servizos.
– Envío de comunicacións e promocións.
– Notificación de actualizacións.
– Interese lexítimo: será preciso tratar os teus datos para prestar a asistencia profesional en
relación cos servizos e as actividades que sexan contratadas.

Para a execución destes fins, só pediremos os datos estritamente necesarios. Sempre, e en
todo lugar, só serán tratados aqueles datos imprescindibles sobre os que teñamos
consentimento.

Cando se proxecte un tratamento ulterior de datos persoais para unha finalidade que non
sexa aquela para a que se recolleron, proporcionarase á persoa interesada, con anterioridade
a dito tratamento ulterior, a información sobre esa outra finalidade e calquera información
adicional pertinente.


Non obstante, e conforme establece a actual lexislación, se unha Administración Pública
competente, os Xulgados ou os Tribunais requírennos información, estamos obrigadas a
darlla, así como no caso de que unha Lei impóñanos unha obriga de comunicar información
a unha terceira parte.


Conservaremos os datos de carácter persoal, mentres continúe a actividade e a relación
profesional con Trocadela, durante o tempo necesario para a realización das finalidades para
as que foron recompilados. No momento en que cese a nosa actividade, ou cumpriramos coa
finalidade encomendada, procederemos á supresión dos datos. Se nalgún momento houbera
unha normativa que obrigáranos a manter datos por máis tempo do indicado, farémolo
porque temos que cumprir a normativa, mais en todo caso o comunicaremos.


Lexitimación do tratamento
A base xurídica na que está baseada o tratamento de datos ven determinada polo
consentimento expreso da persoa interesada e o interese lexítimo de Trocadela.


O interese lexítimo de Trocadela ven determinado, para o desenvolvemento da relación
contractual coa nosa clientela ou para medidas precontractuais, en aplicación do Artigo 6.1 b)
do RXPD.


Na medida do necesario, levaremos a cabo o tratamento de datos persoais (á marxe do
tratamento por motivos dunha relación profesional ou para cumprir coas nosas obrigas
legais) para as finalidades derivadas do noso interese lexítimo ou dos intereses lexítimos de
terceiras partes, de conformidade co Artigo 6 Apartado 1 f) do RXPD.


Pedímosche que sexas responsable á hora de compartir información. Non
podemos controlar nin revisar a licitude da información que facilitas e, polo tanto, en ningún
caso seremos responsables de calquera consecuencia derivada da ilicitude, ilexitimidade,
alteración, mal uso, fraude, o sanción derivada da información que facilitases. A este respecto,
se nos achegas datos, entendemos que son exactos, veraces e que non son datos de terceiras
persoas.


Persoas ou entidades destinatarias de cesións ou transferencias
Non se realizarán cesións de datos nin transferencias internacionais.


Si se cederán datos á proveduría de servizos externos (por exemplo, empresa informática)
coa que Trocadela traballe; non obstante, dita información non será utilizada para fins
propios ou para cesión a terceiras partes.


Trocadela procura garantir a seguridade dos datos persoais cando se envían fóra da empresa,
asegúrase de que a proveduría de servizos respecta a confidencialidade e que conta coas
medidas axeitadas para protexer os datos persoais. Ditas terceiras partes teñen a obriga de
garantir que a información sexa tratada conforme á normativa de privacidade de datos.


Nalgúns casos, só cando sexa necesario, Trocadela proporcionará datos das persoas usuarias
a terceiras partes. Sen embargo, nunca venderanse os datos a terceiras partes.


Dereitos das persoas interesadas
Os dereitos que tes en relación aos teus datos persoais son:


– Dereito de Acceso: dereito a solicitar e obter gratuitamente información sobre a natureza,
a orixe, a procedencia ou a finalidade dos tratamentos que afectan aos teus datos.
– Dereito de Rectificación: dereito a modificar aqueles datos que sexan inexactos ou
incompletos.
– Dereito de Supresión: dereito a solicitar a cancelación, eliminación ou baixa dos teus datos
persoais en calquera momento.
– Dereito á Oposición: dereito a decidir que non se leve a cabo ningún tratamento específico
dos teus datos.
– Dereito á Portabilidade dos datos: dereito a solicitar a transmisión dos teus datos a
outras Empresas, Institucións, Organizacións ou a ti mesma/o.

Poderás exercitar os teus dereitos dirixindo unha comunicación por escrito a Trocadela, á
dirección rúa Pizarro nº 26-3 5º A (36204) Vigo, indicando no asunto “Dereitos de Protección
de Datos”; ou ben, por correo electrónico a gestion@trocadela.com.


Ademais, podes revocar o teu consentimento sempre que queiras, para o cal dispós das
mesmas vías: unha comunicación por escrito en tal sentido a rúa Pizarro nº 26-3 5º A
(36204) Vigo, ou mediante correo electrónico a gestion@trocadela.com.


En caso de dúbidas, queixas, suxestións ou calquera outra cuestión sobre o tratamento de
datos en Trocadela, podes facelo mediante correo electrónico a gestion@trocadela.com.


En todo caso, tes dereito a presentar unha reclamación, cando o consideres oportuno, ante á
Autoridade de Protección de Datos, Axencia Española de Protección de Datos.


Categorías de datos
En Trocadela podemos agrupar os datos que obtemos nas seguintes categorías:


– Datos identificativos: nome, D.N.I., dirección electrónica, dirección postal, IP.
– Datos persoais de distinta natureza: relacionados coa propia condición persoal,
nacionalidade, sexo, idade.
– Datos sensibles: datos relativos a historiais médicos, datos sociais, historiais delituosos.
– Datos económicos: financeiros ou bancarios.


Seguridade dos datos
En Trocadela adoptamos as medidas técnicas e organizativas axeitadas á natureza dos
datos que tratamos, co fin de garantir a máxima seguridade e confidencialidade no
tratamento dos datos de carácter persoal. Se precisas información adicional sobre a
seguridade no tratamento dos teus datos, podes solicitala mediante correo electrónico a
gestion@trocadela.com.


Por último, informarche que a Política de Privacidade pode cambiar no futuro, por exemplo,
como consecuencia de cambios nas funcionalidades de Trocadela ou debido a cambios
normativos. Se os cambios puidesen afectar aos teus dereitos ou a túa privacidade, ou ben
ao xeito no que tratamos os teus datos persoais, comunicarémoscho previamente para que
poidas coñecer como che afectan e decidir se os queres aceptar ou non.

Trocadela - Proyecto Convivencia Intercultural - Vigo

trocadela@trocadela.com

Aviso Legal | Política de Privacidade | Política de Cookies

BRANDING E DESEÑO WEB REALIZADO POR CROQUETA STUDIO CON MOITO AGARIMO PARA OLAIA E NOEMÍ